OGŁOSZENIA


Seminarium dyplomowe" dla studentów ZiIP

opublikowane: 26 maj 2020, 02:49 przez Jerzy Lipski

Szanowni Państwo Seminarzyści, jeszcze dwie osoby nie nadesłały opracowania na temat realizacji swoich prac dyplomowych. Ponieważ nie mogę podać ich nazwisk (RODO) informuję, że są to studenci oznaczeni w systemie e-dziekanat symbolami:

D/89210/|Wydz:WM|UID:68319  oraz  D/84320/|Wydz:WM|UID:60698. Jeśli nie otrzymam opracowania o treści określonej w poprzednim komunikacie, nie będę mógł zaliczyć zajęć seminaryjnych.

Jerzy Lipski

Kształcenie zdalne dla studentów Studiów Doktoranckich z "Metodologii prowadzenia badań naukowych i planowania eksperymentu"

opublikowane: 10 maj 2020, 01:26 przez Jerzy Lipski

W związku ze zbliżającym się terminem zaliczenia naszych zajęć w ramach Studiów Doktoranckich i kontynuacją zasad pracy zdalnej, proponuję zasady zaliczenia. Na pierwszym naszym spotkaniu zaproponowałem zaliczenie w formie indywidualnej rozmowy na temat możliwości zastosowania metod badawczych i zaplanowania eksperymentu w kontekście Waszych indywidualnych tematów prac doktorskich. Ponieważ istniejący nadal stan pandemii uniemożliwia realne spotkania, proponuję opracowanie przez Państwo tekstu zawierającego:
  • nazwisko i imię;
  • temat rozprawy;
  • cel badawczy i naukowy jaki ma być osiągnięty;
  • skorelowany z tematyką i celem rozprawy krótki opis metod badawczych możliwych do zastosowania (na podstawie materiałów do zajęć);
  • zaproponowane metody zaplanowania eksperymentu (jeśli taki był przewidziany w pracy).
Proszę o przesłanie drogą e-mail opracowań  przed sesją, aby na ich podstawie wpisać oceny do systemu e-dziekanat.
Jerzy Lipski 

"Seminarium dyplomowe" dla studentów ZiIP

opublikowane: 20 kwi 2020, 01:43 przez Jerzy Lipski

Szanowni Państwo Seminarzyści
Kontaktuję się z Państwem bezpośrednio on-line przez e-mail przez adresy opublikowane w systemie e-Dziekanat, jednakże na moją prośbę o informacje na temat Waszych prac kilka osób ich nie przesłało. Być  może adresy są nieaktualne. Jednak, ze względu na RODO nie mogę wymienić nazwisk tych osób. Przypominam, że nie otrzymałem  odpowiedzi na kilka zagadnień dotyczących Waszych tematów (2 strony):
·         krótkie uzasadnienie wyboru tematu i celu pracy na tle stanu wiedzy;
·         jakie metody (badawcze, konstrukcyjne, organizacyjne) przewiduje dyplomant zastosować w pracy;
·         jakich efektów (finansowych, ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych) spodziewa się dyplomant w wyniku realizacji pracy i jakimi metodami (analitycznymi lub empirycznymi) można będzie je wykazać. 
Zawartość opisu charakterystyki Waszej pracy oraz opinia promotora będą podstawą do oceny seminarium. 
Studentom, którzy przesłali wymienione informacje i otrzymali moją odpowiedź dziękuje, pozostałych proszę o uzupełnienie.
Pozdrawiam Jerzy Lipski

Zajęcia zdalne w ramach "Seminarium dyplomowego" dla studentów ZiIP

opublikowane: 18 mar 2020, 02:33 przez Jerzy Lipski   [ zaktualizowane 18 mar 2020, 02:39 ]

Prowadzącymi prace dyplomowe i odpowiedzialnymi za ich poziom i stan zaawansowania są promotorzy. W tej sytuacji należy, możliwie najszybciej ustalić tematy, cele i zakresy prac z promotorami. Moja rola jest pomocnicza i sprowadza się do zapoznania dyplomantów z wymogami jakie powinna spełniać praca inżynierska (materiały na kop.pollub.pl) oraz udzielania rad w zakresie problemów z jakimi może się spotkać dyplomant. W warunkach seminarium te zadania można spełnić przez bezpośrednią wymianę poglądów w trakcie zajęć, w sytuacji zdalnego nauczania musimy posługiwać się e-mail’em w tym celu. Wypełnianie zadań seminarium będzie możliwe, jeśli seminarzyści prześlą do mnie aktualne (uzgodnione z promotorami przez e-mail) tematy, cele i plany prac dyplomowych. Następnie mogą się kontaktować  przez e-mail w przypadku napotkania problemów w realizacji prac a także informować o ich postępach.
Pozdrawiam Jerzy Lipski

Zajęcia zdalne w ramach "Seminarium dyplomowego" dla studentów ZiIP

opublikowane: 16 mar 2020, 13:04 przez Jerzy Lipski   [ zaktualizowane 16 mar 2020, 13:37 ]

W związku z epidemią zajęcia "Seminarium dyplomowego" dla studentów ZiIP będą prowadzone metodą zdalną. Zalecam studentom, zapisanym do prowadzonej przeze mnie grupy seminaryjnej, zapoznanie się z materiałem zawartym w plikach w katalogu "Seminarium dyplomowe" na stronie https://sites.google.com/a/kop.pollub.pl/glowna/strony-pracownikow/jlipski/pliki-do-zajec. Zawarte tam treści powinny być uwzględnione w pracach inżynierskich. Pytania do treści plików proszę kierować na adres j.lipski@pollub.pl. 
Jerzy Lipski

Kształcenie zdalne dla studentów Studiów Doktoranckich z "Metodologii prowadzenia badań naukowych i planowania eksperymentu"

opublikowane: 16 mar 2020, 12:41 przez Jerzy Lipski   [ zaktualizowane 16 mar 2020, 13:36 ]

W związku z przerwą w zajęciach, spowodowanych epidemią,  z konwersatorium o tematyce "Metodologia prowadzenia badań naukowych i planowania eksperymentu", zalecam w ramach samokształcenia zapoznanie się z materiałem multimedialnym umieszczonym na stronie https://sites.google.com/a/kop.pollub.pl/glowna/strony-pracownikow/jlipski/pliki-do-zajec w katalogu Studia doktoranckie. Zamieszczone tam materiały zawierają treści przewidziane do omówienia w ramach konwersatorium. Pytania do treści plików proszę kierować na adres j.lipski@pollub.pl. 
Jerzy Lipski

1-6 of 6